Badania mikrobiologiczne żywności

Home / Badania mikrobiologiczne żywności

 

Badania mikrobiologiczne żywności wykonywane są w celu określenia obecności, liczby i/lub identyfikacji drobnoustrojów w produkcie gotowym, surowcach i półproduktach. Wykonujemy badania mikrobiologiczne w celu oznaczenia drobnoustrojów chorobotwórczych i saprofitycznych. Szczegółowe analizy mikrobiologiczne produktów wykonane na potrzeby opracowania matematycznego modelu prognozującego zachowanie całej populacji drobnoustrojów w produkcie lub wybranych rodzajów czy gatunków. Matematyczny model wizualizuje oraz oblicza zmiany mikrobiologiczne w produkcie i pozwala ograniczyć liczbę i koszty wykonywanych w przyszłości analiz. Zakres oferowanych analiz obejmuje między innymi:

 

1. Wykrywanie bakterii Salmonella spp., Listeria monocytogenes

2. Oznaczanie liczby:

 • Clostridium spp.
 • Staphylococcus aureus,
 • Bacillus spp. i Bacillus cereus,
 • L. monocytogenes,
 • Salmonella spp.
 • Enterobacteriaceae
 • Cronobacter sakazakii
 • E. coli
 • bakterii tlenowych mezofilnych,
 • bakterii psychrotrofowych
 • bakterii kwasu mlekowego,
 • droższy i grzybów pleśniowych
 • Pseudomonas spp.
 • Brochothrix thermospacta

 

Badania żywności. Laboratorium

Wszystkie środki spożywcze wprowadzane do obrotu w krajach Unii Europejskiej muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/229 z dnia 7 lutego 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) 2073. Na producentach żywności ciąży obowiązek spełniania kryteriów bezpieczeństwa żywności i kryteriów higieny procesu. Przepisy prawa obligują producentów żywności do przeprowadzania laboratoryjnych analiz mikrobiologicznych potwierdzających spełnienie wymagań przepisów prawa.

Na podstawie zapisów załącznika II Rozporządzenia 2073 przedsiębiorstwo wykonuje dodatkowe badania, obejmujące: modelowanie predyktywne z wykorzystaniem krytycznych czynników wzrostu lub przeżywalności mikroorganizmów w produkcie, testy sprawdzające zdolność wzrostu lub przeżywania obecnych w produkcie lub wprowadzonych do produktów mikroorganizmów mogących stanowić zanieczyszczenie produktów, w różnych dających się racjonalnie przewidzieć warunkach przechowywania.

Wykonujemy mikrobiologiczne modelowanie predyktywne w przypadku mikroflory natywnej obecnej w produkcie lub mikroorganizmów dodanych w postaci inokulum (challange test), wyznaczamy potencjał wzrostu patogenów w różnych produktach żywnościowych.