Challenge test

Home / Challenge test
 

 Testy obciążeniowe ang. challenge test to wg Rozporządzenia (WE) 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych to dodatkowe badania, które stanowią ważny element w szacowaniu terminu przydatności do spożycia oraz bezpieczeństwa żywności. Challenge test to eksperymentalne metody badające zachowanie mikroorganizmów dodanych do produktu w postaci inokulum. Na podstawie wyników challenge testów stwierdza się, czy w badanym produkcie możliwy jest wzrost wprowadzonego mikroorganizmu w różnych warunkach występujących w cyklach dystrybucji (test obciążeniowy z badaniem potencjału wzrostu). W przypadku produktów o dodatnim potencjale wzrostu wykonywana jest ocena długości trwania lag fazy i tempa wzrostu mikroorganizmów z wykorzystaniem mikrobiologii prognostycznej oraz wg wymagań PN-EN ISO 20976-1 „Testy obciążeniowe do badania potencjału wzrostu, czasu lagfazy i maksymalnego tempa wzrostu”. Jest to kluczowe działanie producentów żywności w celu właściwego określenia bezpieczeństwa i terminu przydatności produktu do spożycia. Challenge test pozwala określić potencjał wzrostu bakterii oraz sprawdzić tempo namnażania się mikroorganizmów i ustalić ich ilość na koniec terminu przydatności.

 

Badania challenge test

Testy obciążeniowe wykonuje się zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia (WE) Nr 2073/2005 w przypadku produktów gotowych do spożycia, aby zakwalifikować je do jednej z dwóch kategorii żywności (załącznik nr 1 Rozporządzenia: 1.2 – żywność, w której możliwy jest wzrost Listeria monocytogenes lub 1.3 – żywność, w której wzrost Listeria monocytogenes jest niemożliwy). Test obciążeniowy wykonywany z oceną potencjału wzrostu, wskazany szczególnie do wykonywania w przypadku bakterii patogennych. Dotyczy to w szczególności wyrobów gotowych do spożycia, w których możliwy jest wzrost Listeria monocytogenes, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na obecność L. monocytogenes. Może być również wykonany w przypadku innych niż L. monocytogenes zagrożeń mikrobiologicznych. Oferujemy przeprowadzenie analiz zgodnie z wymaganiami określonymi w EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT on challenge tests and durability studies for assessing shelf-life of ready-to-eat foods related to Listeria monocytogenes (wersja 4, lipiec, 2021).

Potencjał wzrostu jest dodatni (+) a żywność kwalifikuje się jako taką, w której możliwy jest wzrost patogenu jeśli różnica pomiędzy najwyższą oznaczoną w teście liczbą patogenu a liczba początkową wynosi powyżej 0,5 log jtk/g, natomiast jeśli różnica jest poniżej 0,5 log jtk/g potencjał jest ujemny (-), a żywność kwalifikowana jest jako taką, w której niemożliwy jest wzrost patogenu. Dzięki przeprowadzeniu challenge test producenci żywności mogą w oparciu o naukowe podstawy, wyznaczyć termin przydatności i zagwarantować bezpieczeństwo swoich produktów, które trafiają na sklepowe półki. Challenge test pozwala również potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków konserwujących. Tego rodzaju badania laboratoryjne dostarczają szczegółowych informacji o testowanych składnikach produktów spożywczych i określają, czy receptury zostały opracowane prawidłowo.