15 marca 2023

|

by: PROGFOOD-SuperAdmin

|

Categories: Blog

Na czym polega badanie mikrobiologiczne żywności?

Analizy mikrobiologiczne produktów żywnościowych to jedno z podstawowych narzędzi oceny jakości żywności. Obowiązkiem producenta żywności jest zapewnienie jej bezpieczeństwa mikrobiologicznego na każdym etapie produkcji oraz obrotu aż do upłynięcia terminu przydatności/daty minimalnej trwałości.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych badania mikrobiologiczne powinny się skupiać na spełnieniu kryteriów bezpieczeństwa żywności oraz kryteriów higieny procesu produkcji. Przy czym zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi oznacza uzyskanie wyników badań zadowalających lub dopuszczalnych, określonych w załączniku I Rozporządzenia (WE) 2073, w odniesieniu do wartości ustalonych dla kryteriów, poprzez pobieranie próbek, wykonywanie badań oraz wdrażanie działań naprawczych zgodnie z prawem żywnościowym.

Badania mikrobiologiczne próbek żywności wykonywane są w specjalistycznych laboratoriach i polegają na systematycznej ich analizie. W przypadku wykrycia drobnoustrojów będących kryteriami bezpieczeństwa w danej grupie produktów, partia środków spożywczych, z której pochodzą analizowane próbki nie może zostać wprowadzona do obrotu. Do kryteriów bezpieczeństwa zalicza się następujące analizy: Salmonella, Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis, E. coli, Enterobacter sakazakii i Listeria monocytogenes. Kryteriów higieny procesu nie stosuje się bezpośrednio do produktów wprowadzanych na rynek. Kryterium to określa wskaźnikową wartość zanieczyszczenia, po którego przekroczeniu konieczne są działania naprawcze w celu utrzymania higieny procesu na poziomie zgodnym z prawem żywnościowym.

Rola laboratorium w badaniu próbek żywności

Próbki żywności do analizy pobiera się wg planu pobierania próbek, zgodnie z określonymi w Rozporządzeniem (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych zasadami. Następnie żywność poddawana jest analizom zgodnie z referencyjnymi metodami opartymi o standardy ISO. Laboratorium wydaje obiektywny wynik analiz mikrobiologicznych, na jego podstawie producent podejmuje decyzje zgodne z polityką bezpieczeństwa.